Så här mäter du radon

För att ta reda på om du har för höga radonhalter i din bostad är radonmätning det enda sättet att fastställa detta på. Du kan enkelt genomföra en radonmätning på egen hand med hjälp av en radondosa.

Radon mäts i enheten Bq/m3 och det riktvärde som är rekommenderat är att inte överstiga 200 Bq/m3 i inomhusluften. När det gäller arbetsplatser är det enligt Strålskyddslagen krav på att arbetsgivaren känner till radonhalten på arbetsplatsen och vidtar de åtgärder som krävs för att värdena understiger riktvärdet 200 Bq/m3.

Så här mäter du

Det är viktigt att radonmätarna placeras så att mätvärdet blir representativt för radonhalten i bostaden och att mätningarna endast utförs i boendeutrymmen.

  • För hus och lägenheter i ett plan ska det finnas minst två mätpunkter – sovrum och ytterligare ett rum, exempelvis vardagsrummet.
  • För enrumslägenheter räcker det med en mätpunkt. Dock fordras två detektorer i denna mätpunkt.
  • I bostäder med flera våningar ska mätning utföras på varje våning med bostadsutrymme.
  • I flerbostadshus kan ett urval av lägenheter mätas för att få en bild av radonläget i fastigheten. Mätning bör ske i alla lägenheter med markkontakt.

I högre belägna plan bör radonmätning göras i minst en lägenhet per våningsplan. Mätningarna ska täcka minst 20 procent av antalet lägenheter i varje huskropp. Lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt (eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten) bör väljas, eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

Hur placeras radonmätare?

Radonmätare ska placeras på sådant sätt att förhållandena runt mätaren i så hög grad som möjligt överensstämmer med förhållandena för de boende, vilket innebär att den inte ska placeras nära golv, tak eller vägg. Med nära avses cirka 25 cm.

Mätaren ska därför inte placeras närmare än 1,5 m från tilluftsdon, ytterdörr eller fönster, värmeelement eller annan värmekälla och inte närmare än 0,5 m från frånluftsdon.

När ska jag mäta radon?

En uppskattning av årsmedelvärdet ska baseras på radonmätning under minst två månader inom samma eldningssäsong.

Perioden 1 oktober till 30 april räknas normalt som eldningssäsong i de södra och mellersta delarna av landet.